torsdag 3. september 2009

Viktige ting en nerd må tenke på når man skal stemme ved valget 09

Valgkampen nærmer seg slutten. Det har vært som vanlig mange politikere i media og det offentlige rom og kommet med løfter, verdivalg og personlige utspill. Er du som meg, nemlig en nerd er det kanskje noen ting du burde tenke på hva forskjellige partier mener om før du stemmer.

Det er som ofte noen ting vi nerder er opptatt og ofte er det koblet til teknologi og medier. Det er noen av disse områdene jeg kommer til å gå igjennom hva de største norske politiske partiene (små parti bruker jeg ikke tid på) mener om noen spørsmål koblet til disse områdene og sakene. Partienes partiprogram og prinsipprogram gir ofte gode pekepinner om hva de vil og mener. Dessverre er ofte politikere noe inkonsekvente og gir orakelsvar på spørsmål som er viktig for en nerd. Eller så kan ikke politikere eller de politiske partiene svare på disse spørsmål rett og slett fordi de ikke har peil.

Områdene jeg kommer til å gå igjennom er fildeling, nettnøytralitet, holdinger og satsning på dataspill og film, offentlig overvåking gjennom både overvåkingskameraer og stadig flere offentlige registrere og Datalagringsdirektivet. Det er såklart andre nerderelaterte saker jeg kunne ha valg å sette fokus på men jeg må velge noen. Jeg kommer i stor grad til å hente svarene fra partiprogrammene og hva som eventuelt står på hjemmesidene deres. Det er bare så sjekke ut selv om du lurer på noe.

Fildeling: Hva mener norske partier om fildeling?

SV: Både for og imot. Vil ha en slags middelveiløsning. Dette står i partiprogrammet :”SV ønsker en delingskultur i det offentlige Norge”. Hva det betyr er vanskelig å vite. SV har sagt til Nettavisen at: SV vil utrede muligheten for å gjøre ikke-kommersiell fildeling av musikk utført av privatpersoner lovlig i kombinasjon med en lisensavgiftsløsning for betaling til rettighetshaverne. På sikt bør også andre medietyper utredes. Slik fildeling må likevel ikke skje i strid med åndsverkslovens bestemmelser.

Ap: Har ikke akkurat tatt stilling til fildelingen men er vel imot. Som det står på dere nettside: "Arbeiderpartiets utgangspunkt er at alle skal ha lønn for jobben de gjør. Det betyr at også opphavsmenn og – kvinner skal ha betaling for sine åndsverk. Vil vi ha musikere, tekstforfattere og komponister i framtida, må de ha betalt for det de lager. Lovverket er helt klart – det er til en viss grad tillatt med kopiering til privat bruk av lovlige kjøpte varer, men forbudt å spre piratkopier av for eksempel filmer og musikk. Særlig er det viktig å stoppe de som driver med dette i organiserte former og i massive mengder. Håndhevingen er det justismyndighetene som har ansvaret for. Å stenge nettsider er et veldig drastisk tiltak, som vi foreløpig ikke har gått inn for i denne sammenhengen."

Sp: Sp har svart på Elektronisk Forpost Norge (EFN) og FriBit: «Krev svar»-kampanjen: Her står det blant annet om fildeling: "Vår hovedprioritet er å sikre rettighetsinnehaverne betaling for det de skaper. Vi er skeptiske til å finansiere (fildelingsmodeller) over statsbudsjettet, men er åpne for å drøfte en avgiftsløsning eller lignende. En forutsetning er å bygge et system som lar seg håndheve."

KrF: Er imot ulovelig fildeling men vil jobbe for at lovelig og bra tjenester kommer på plass slik at den ulovelig fildeling forsvinner for lovelig som gjør at opphavsmenn og kvinner for betalt for sitt material. Les mer her på Dagfinns blogg (ja han har en blogg hehe)

V: Er for fildeling. Som det sier til Nettavisen: "Etter Venstres mening må det utvikles modeller for vederlag som gjør det mulig å tillate fri fildeling på ikke-kommersielt grunnlag. Venstre vil derfor åpne for fri fildeling mellom private som ikke tjener penger på dette samtidig som man utvikler modeller som sikrer vederlag for åndsverksskaperen for fildelingen som faktisk foregår. Dette innebærer å kanalisere dagens illegale fildeling inn i legale former. Et slikt system kan alle tjene på – både forbrukere og opphavshavere."

H: Sier til Nettavisen: ”Høyre mener ulovlig fildeling skal bekjempes og opphavsmannens eiendomsrett til eget åndsverk og forvaltningen av denne skal beskyttes. Det er mange ulike måter å tilnærme seg denne problemstillingen, men Høyre vil ikke gå inn på en legalisering av fildeling uten opphavsmannens godkjennelse.” Står heller ikke noe om å utvikle nye fildelingsmodeller på deres hjemmeside eller fildeling nevnt med et ord i partiprogrammet.

FrP: Sier til Nettavisen: ”FrP vil håndheve den private eiendomsretten, også til åndsverk. Fremskrittspartiet er derfor tydelig på at deling av musikk, filmer, dataprogrammer og annet åndsverk uten tillatelse fra den opphavsberettigede er ulovlig og er definert som tyveri. FrP er glad for at tilbyderne av disse tjenestene har begynt å ta i bruk nyere salgsmetoder slik at man leverer et tilbud kunden etterspør.” Står heller ikke noe om fildeling på partiprogrammet eller hjemmesiden.

Datalagringsdirektivet: Burde Norge la være å innføre DLD
SV: Ja

Ap: Sitter på gjerdet.

Sp: Ja

KrF: Ja

V: Ja

H: Tja, er skeptisk men vil heller ikke bruke Høyre reservasjonsretten mot direktivet.

FrP: Ja

Nettnøytralitet: Bør alle aktører behandles likt på internett?

SV: Står i parti programmet: "Åpenhet er grunnlaget for at Internett har blitt slik det er i dag. En slik åpenhet bygger på at hvem som helst kan legge ut innhold på nettet og at ikke noe innhold har forrang foran annet innhold. SV mener at en situasjon hvor innhold prioriteres avhengig av betaling må unngås. Internett må være basert på nettnøytralitet."

Ap: Si det. Står ikke noe om det i partiprogrammet eller hjemmesiden.

Sp: Ja

KrF: Ja.

V: Ja. Sier til Nettavisen: Venstre er svært tydelige på at nettnøytraliteten må bevares. Videre er vi opptatt av at internettleverandørene ikke skal få anledning til å diskriminere data ut fra innhold.

H: Tja, er vel for siden Høyre er opptatt av fri konkurranse.

FrP: Ja

Holdinger og satsning på dataspill

SV: Vel, i partiporgrammet står det: "SV vil arbeide for flere nynorskbøker for førskolebarn, og flere gode norske dataspill for barn med norsk språk og innhold."

Ap: Si det. Står ikke noe om det i partiprogrammet eller hjemmesiden.

Sp: Si det. Står ikke noe om det i partiprogrammet eller hjemmesiden.

KrF: Si det. Står ikke noe om det i partiprogrammet eller hjemmesiden. Men alle husker vel godeste Bondeviks nyttårstall hvor han gav dataspill skylden for å gjøre ungdom voldelig.

V: Står i parti programmet: "Spill- og multimediaopplevelser har blitt et betydelig segment innen de kreative næringene. Samme teknologi er også viktig innen andre industrier. Venstre ønsker å styrke kompetansen innen spillutvikling og spillprogrammering. Det står også som eget punkt: Styrke forskning og utdanning innen spill, spillprogrammering og spilldesign."

H: Si det. Står ikke noe om det i partiprogrammet eller hjemmesiden.

FrP: Si det. Står ikke noe om det i partiprogrammet eller hjemmesiden.

Holdinger og satsning på film

SV: Dette står om film i partiprogrammet: "Filmpolitikken skal ha som mål å sikre et mangfold av filmuttrykk med høy kunstnerisk kvalitet. Økt produksjonsstøtte er nødvendig for å nå målene satt i filmmeldinga, og støtten bør dreies mot å sterkere premiere kunstnerisk dristige prosjekter framfor bare prosjekter med stort markedspotensiale. Den gode satsinga på spillefilm må videreføres til dokumentarfilm, animasjonsfilm, videokunst og kortfilm. SV vil gå inn for en tydelig regionalisering av filmpolitikken."

Ap: Mener mye om film og har gjort mye med filmsatsninge her til lands via regjeringen. Sier dette på hjemmesiden:
• Norsk film skal utgjøre 25% av kinomarkedet
• Norske filmer skal ha høy kvalitet - internasjonale priser
• Vi skal ha økt mangfold av filmer
• Det skal være filmmiljøer i hele landet


Står også i partiprogrammet: "Vi vil sikre et levende kulturtilbud og kulturliv over hele landet. Ikke minst er det viktig å styrke satsingen i de fylkene som ikke har store kulturinstitusjoner, og dermed får en mindre del av den statlige kultursatsingen. Også kunstformer som teater, opera, dans, film og ulike musikksjangre, skal ha gode kår i hele Norge."

Sp: Står i partiprogrammet: "Senterpartiet vil arbeide for å halde fram med den positive utviklinga i norsk film. Vi vil halde fram med å styrkje filmfonda og medverke til at meir norsk film blir produsert. Gjennom kinolovgjevinga som gjev kommunane eit hovudansvar i kinopolitikken, har Noreg utvikla eit breiare kinotilbod både kvalitativt og kvantitativt enn mange andre land. Senterpartiet vil framleis arbeide for at kommunane ser kinoen som ein viktig kulturinstitusjon og vil også medverke til at Bygdekinoen blir oppretthalden, for å gje tilbod på mindre stader som ikkje har kommersielt grunnlag for eigen kino Senterpartiet vil:
• Gje økonomisk tilskot til digitalisering av kinoar i heile landet gjennom aktiv bruk av avgiftsmidlar frå Film- og kinofondet.
• Opprette fylkeskommunale lågterskelordningar for amatørgrupper som jobbar med film.
• Styrkje Frifond økonomisk som stønadordning for barn og unge som jobbar med film og fjernsyn.
• Gje økonomisk stønad til nynorsk og samisk teksting av filmar og DVD-filmar.
• Sikre digitalisering og tilgjenge på DVD for publikum på alle norske"


De var jo også med på kulturløftet II som regjeringen satte fram.

KrF: Vel, i partiprogrammet står det at: "Krf vil utvide tolketjenesten for døve og døvblinde og stille krav om at alle norske filmer tekstes for hørselshemmede. Videre står det: "Det er viktig å sikre et godt og mangfoldig filmtilbud med forankring i norsk kultur, språk og historie.Særlig viktig er det å sikre barn og unge tilgang til audiovisuelle produksjoner av høy kvalitet. Det må dessuten legges til rette for videreutvikling og styrking av de regionale produksjonsmiljøene."

V: Dette står om film i partiprogrammet: "Venstre vil styrke Norge som filmnasjon og bidra til å skape sterke miljøer i hele landet. Økt satsing på scenekunst og film har egenverdi, og bidrar til verdiskaping. Satsing på film og scenekunst ses i nær sammenheng med tilstøtende næringer. Det skal jobbes videre med å gjøre de viktigste fagfunksjonene innen filmproduksjon attraktive for kvinner, i første rekke ved å stimulere unge talenter."

Derfor vil Venstre:
• Øke bidragene til regionale filmfond og filmsentra.
• Ha en samordnet satsing på statlige og regionale filmfond.
• Gi bedre rammevilkår og belønningsordninger for visning av
nyskrevet norsk dramatikk.
• Sikre gode arbeidsvilkår for statlig støttede kulturinstitusjoner
i alle regioner, som regionteatre, distriktsmusikere, distriktsoperaer
og symfoniorkestre.
• Gjennomgå ordningen med knutepunktsinstitusjoner og sikre
forutsigbar og tilfredsstillende støtte til et bredt utvalg av
festivaler, spel og større kulturarrangement.
• Styrke forskning og utdanning innen spill, spillprogrammering
og spilldesign.
• Gi Norsk kulturråd større frihet til å forvalte sine offentlige
tilskuddsordninger.


H: Står ikke mye om det i partiprogrammet. Det som står er et punkt: styrke fagmiljøene også utenfor Oslo, som bl.a. regionale filmfond, nettverk for scenekunst og operanettverket.

FrP: Det som står i partiprogrammet om film er: "Fremskrittspartiet ser film som en mulig vekstnæring og ønsker at dette kan bli ett av flere eksempler på kreative næringer som på sikt kan gi landet et styrket kulturliv. Så lenge det finnes støtteordninger til produksjon av film, skal disse ha som formål å nå et størst mulig publikum og utløse mest mulig privat kapital. Utenlandske filmproduksjoner vil både kunne gi en markedsføringseffekt for landet, samtidig som det styrker de norske kulturnæringene."


Den statelige overvåking via overvåkingskameraer og stadig flere offentlige registrere.

SV: Det står i partiprogrammet: "SV vil verne om enkeltmenneskets rett til privatliv og til politisk organisering uten innsyn fra myndighetene. Enkelte lovendringer, samt trekk ved den teknologiske utviklingen, har de seneste årene gjort overvåking av borgerne enklere og mer utbredt. SV vil stoppe denne tendensen og legge stor vekt på Datatilsynets anbefalinger i denne type saker. SV vil ha strenge restriksjoner når det gjelder adgang til datalagring av opplysninger om innbyggernes kommunikasjon og bevegelser, samt når det gjelder adgang til kameraovervåking og avlytting." Sv har også svart til Nettavisen: "Det er viktig å unngå at ikke summen av alle register som opprettes i gode hensikter blir overvåking. Derfor må man være varsomme når nye registre opprettes, både nøye vurdere behovet og å sikre gode løsninger som ivaretar personvernet. For eksempel kan det handle om å gi den enkelte innbygger innsyn i hvem som har sett på ens personopplysninger. Sånn kan teknologien benyttes til å styrke personvernet heller enn å svekke det. I denne sammenhengen er det viktig å vise til personvernkommisjonen. Personvernkommisjonens utredning er nå på høring, men SV synes mange av forslagene er gode og bør følges opp."

Ap: Si det. Står ikke noe partiprogrammet eller hjemmesiden.

Sp: Det står i partiprogrammet : "Personvern er viktig i et samfunn der mulighetene for overvåking og kontroll er sterkt økende. Det må settes klare grenser for hvor langt offentlige myndigheter og andre kan gå i retning av innsyn, eller kontroll med den enkeltes gjøremål. Hensynet til personvernet må samtidig veies opp mot politiets mulighet til å hindre alvorlige forbrytelser og etterforske forbrytelser som har skjedd." Les også mer på Sp sin hjemmeside.

KrF: I partiprogrammet står det: Overvåking kan være et viktig forebyggende tiltak, for eksempel kamera på offentlige plasser. Likevel er hensynet til personvernet viktig å ivareta spesielt sett i lys av den teknologiske utvikling. Disse hensyn må veies opp mot hverandre. Og det står: Nye overvåkningsmetoder må utformes slik at de ikke krenker personvernet, og overvåkning må rettes mot mistenkte, ikke befolkningen som helhet.

V: Det står også i partiprogrammet: ”Venstre ser med bekymring på bruken av fjernsynsovervåking. Utplassering av kamera på offentlig sted bør bare skje hvis det har en kriminalitetsreduserende effekt som ikke kan oppnås gjennom andre tiltak, og dette må evalueres jevnlig. Kameraer som ikke tilfredsstiller disse kravene skal fjernes.” og så står det: Justispolitikkens grunnleggende oppgave er å sikre borgerne trygghet basert på rettsstaten. Venstre ønsker en rettsstat som ivaretar både frihet og trygghet. Både utrygghet ved å bli utsatt for kriminalitet og ufrihet ved å bli overvåket, går utover folks velferd.
Friheten trues av utilbørlig registrering, overvåking og inngrep i privatlivet.
Men både frihet og trygghet trues også av at kriminaliteten har blitt mer organisert og profesjonalisert. Balansen mellom frihet og trygghet utfordres av misbruk av teknologi, av frykten for politisk motivert terror, organisert kriminalitet og en stadig økende overvåking og kontroll for å møte disse truslene. Venstre vil sikre at borgernes grunnleggende friheter beskyttes i kampen mot kriminalitet. Det er viktig at politiet har metoder for å kunne bekjempe kriminalitet. Men Venstre mener at en stadig utvidelse av politiets metoder kan føre til at individets rettigheter, privatlivets fred og rettsikkerheten bekjempes mer enn kriminalitet og terror. Venstre mener all bruk av overvåking for å bekjempe alvorlig organisert kriminalitet må være restriktiv, og det må være sterke rettsikkerhetsgarantier ved bruk av alle former for overvåking. Det er viktig å evaluere metodene og å stramme til når det viser seg at metodene fører til mer overvåking enn kriminalitetsbekjempelse.


H: Dette står i partiprogrammet: Høyre vill utrede grunnlovsfesting av personvernet.
• sikre loggføring av hvem som sjekker personopplysninger
i de store offentlige velferds-,
justis- og pasientregistrene, samt gi
den enkelte rett til å få vite hvem som vet.
• fjerne muligheten for å offentliggjøre de
samlede søkbare skattelistene.
• etablere personvernombud ved alle de store
offentlige institusjonene.
• styrke Datatilsynet.
• redusere overvåkingen i samferdselssektoren.
• hindre at offentlige postjournaler og lignende
gjøres søkbare gjennom de store søkemotorene.
• legge til grunn en restriktiv praksis for bruk
av overskuddsinformasjon.
• stille seg kritisk til innføringen av nye lover
som øker adgangen til, eller omfanget av,
overvåkning i samfunnet.


FrP: I partiprogrammet står det: Innbyggerne skal ha trygghet for at det offentlige ikke kontrollerer privatlivet. Vi ønsker derfor å begrense bruken av overvåkning med unntak av i de saker som gjelder rikets sikkerhet og alvorlig kriminalitet. Domstolene skal godkjenne bruk av overvåkning. Det bør i enkelte alvorlige saker kunne gis anledning for politiet til å bruke provokasjoner for å avsløre alvorlig kriminell aktivitet. Videre har FrP svarte Nettavisen når det gjelder dette: FrP har holdningen: ”Frihet er å leve.” Personvernet står høyere enn kriminalitetsbekjempelse og andre gode hensikter. Det er en menneskerettighet å leve sitt liv i fred og i stor grad av anonymitet om en ønsker dette uten inngripen fra staten og storsamfunnet. Vi mener også at utviklingen hvor forskjellige registre kobles sammen med hverandre er en svært skummelutvikling, og selv om det enkelte tiltaket har gode hensikter isolert sett, kan de ved å kobles sammen brukes på en måte som gjør et kraftig innhugg i den enkeltes personvern og frihet.


Puh, det var mye informasjon. Skal du finne ut hva et parti mener og vil noe om en sak så lønner det seg å leser partiprogrammene. Ikke hør på hva de sier, fordi det kan komme mye rart ut av munnen til politikere.

Husk på at alt jeg har funnet, er funnet på nett og kun søkt etter disse søkeordene. Det betyr at noen av informasjonen om de forskjellige punktene kan være mangelfull. Si ifra om det er mangler.

Og til sist. Husk at dette er en privat blogg. Jeg er ikke underlagt noe redaksjonelt krav eller kvalitetsovervåking. Detter er bare en blogg. Finn svar selv og gjør opp din egen mening om hva du skal stemme.

Du kan også sjekke ut hva som blei sagt på debattmøte idag i regi av organisasjonene bak kulturoppropet Dele — ikke stjele.

5 kommentarer:

 1. bra tema for en blogg,en lite tips,jens liker shatner mens sponheim digger picard,siv liker serien med han fyren fra quantum leap,noe å tenke på før man stemmer.

  SvarSlett
 2. Captain Jean Luc Picard USS Enterprise

  Jeg stemmer sponheim !

  SvarSlett
 3. Slett ikke gjennomnerdete, dette her, men nerdefaktoren dukker opp når du forventer at partiene skal ha eget punkt om dataspill i sine programmer. Dette er stort sett partier som har holdt på i veldig mange år, og de har aldri hatt noe om brettspill før.
  Ift FrP kan jeg med stor sikkerhet påstå at deres syn vil være at spillproduksjon er en næring som bør få utvikle seg uten politisk innblanding, og at det ikke er statens rolle å drive med slik produksjon.

  SvarSlett
 4. Miljøpartiet De Grønne mener dagens opphavsrettsregler aktivt misbrukes på en slik måte at utvalget og tilgangen på kultur begrenses, og ønsker å endre lovverket slik at det blir enklere å lovlig dele kulturprodukter ikke-kommersielt.

  SvarSlett